Duidelijke, doelgerichte en respectvolle communicatie… Dat is waar wij voor staan!

Algemene Voorwaarden | Friendly Incasso | versie 2019.1

Algemeen. 

1. Friendly Incasso & Relatiebeheer, hierna te noemen Friendly Incasso verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Alle aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het geven of verstrekken van een opdracht, tenzij schriftelijk anders door Friendly Incasso vermeldt.

3. Onder debiteur wordt verstaan: de schuldenaar van de cliënt.

4. Onder cliënt wordt verstaan: diegene die aan Friendly Incasso een aanvraag doet, advies vraagt en een contractuele verplichting aangaat. Met inachtneming dat cliënt bevoegd is tot het aangaan van een overeenkomst met Friendly Incasso en ook persoonlijk borg staat voor de daaruit voortvloeiende verplichtingen.

5. Friendly Incasso waarborgt geheimhouding van de door de cliënt verstrekte gegevens. En verstrekt enkel informatie aan derden aangaande de opdracht indien noodzakelijk voor het resultaat of indien wettelijk verplicht.

6. Friendly Incasso is niet verplicht tot acceptatie van aangevraagde incassowerkzaamheden.

7. Wanneer een opdracht wordt aanvaardt door Friendly Incasso, zal dit naar beste kunnen en inzet uitgevoerd worden.

8. Friendly Incasso stelt zich ten doel, in opdracht en voor rekening van derden, vorderingen van derden, langs buitengerechtelijke wegen, indien nodig, in samenwerking met derden om via de gerechtelijke weg te incasseren. Friendly Incasso is ten alle tijde gerechtigd, indien haar dat gewenst voorkomt, alle omstandigheden van het geval in aanmerking nemende, de zaak zonder voorafgaande toestemming van cliënt, te schikken.

9. Friendly Incasso behoudt zich het recht voor tussentijdse wijzigingen aan te brengen in haar algemene voorwaarden.

10. De ter incasso aan Friendly Incasso overgedragen vorderingen zijn openstaand en opeisbaar en betreffen vorderingen op natuurlijke personen, rechtspersonen en geregistreerde bedrijven, woonachtig of gevestigd in Europa.

11. Friendly Incasso verkrijgt, na het ontvangen van de opdracht, de volledige volmacht om alle rechtshandelingen te verrichten welke Friendly Incasso dienstig zijn c.q. noodzakelijk acht en derhalve ook rechts geldgeldige regelingen te treffen en gerechtelijke procedures aanhangig te maken, daarin bijgestaan door juristen of juridisch geschoolde, indien van Friendly Incasso of door derden die daartoe van Friendly Incasso opdracht ontvangen.

12. Wanneer tijdens het uitvoeren van alle door Friendly Incasso noodzakelijk geachte werkzaamheden blijkt dat de vordering niet te incasseren is, wordt de incassoprocedure in dit uitzonderlijke geval, zonder dat de cliënt daarmee behoeft in te stemmen, beëindigd.

13. De ter incasso aangeboden vorderingen blijven ten alle tijd vorderingen van de opdrachtgever, tenzij deze opgekocht zijn. Des al niet te min blijven de vorderingen voor een maximale tijd van 12 maanden in ons beheer, waarna een verlenging tot een mogelijkheid behoord.

14. De website https://friendlyincasso.nl en de daarop vermelde informatie zijn eigendom van Friendly incasso. Op alle werkzaamheden/diensten en overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden.

Verplichtingen van de cliënt.

15. Cliënt geeft de vorderingen, ter incasso waarvan:

16. Debiteur een algemeen rechtsgeldige factuur heeft ontvangen.

17. Debiteur reeds een sommatie heeft ontvangen en in gebreke gesteld is, naar WIK regelgeving. tenzij cliënt hiervoor over een abonnementsdienst beschikt. Wanneer cliënt dit verzuimd heeft, zal Friendly Incasso de sommatie op zich nemen tegen een vast bedrag van € 19,95, per verstuurde (WIK) sommatie.

18. Voor iedere individuele vordering wordt schriftelijk een incasso volmacht verleend, middels ondertekening van de door Friendly Incasso gehanteerde incasso overeenkomst en deze per email/post/persoonlijk over te dragen aan Friendly Incasso.

19. Cliënt dient de vorderingen ter incasso over te dragen aan Friendly Incasso tezamen met alle noodzakelijke stukken zoals: algemene voorwaarden, facturen, herinneringen en desbetreffende correspondentie. Tevens dient cliënt Friendly Incasso elke mogelijkheid te bieden gebruik te maken van alle bewijsmiddelen waaronder ook getuigen en diens verklaringen en bevindingen

20. Friendly Incasso is niet gehouden de juistheid van verstrekte gegevens te controleren en verlangt van cliënt dat deze zal instaan voor de juistheid van afgegeven informatie.

21. Cliënt zal, na aangaan van een overeenkomst met Friendly Incasso inzake de uit handen gegeven vorderingen, geen correspondentie of acties van welke aard dan ook, richting debiteur ondernemen.

22. Wanneer cliënt na het aangaan van de overeenkomst alsnog correspondentie of andere documentatie ontvangt, stelt cliënt deze onverwijld in het bezit van en/of ter beschikking aan Friendly Incasso.

23. Direct na het aangaan van de overeenkomst neemt Friendly Incasso de incasso werkzaamheden ter hand, tenzij Friendly Incasso meent de incasso vordering te moeten weigeren op gronde van:

A. Niet voldoen aan genoemde artikelen van deze voorwaarden of overige additionele overeengekomen afspraken.

B. Incasso vordering zijnde in strijd met, de wet, de openbare orde.

Afrekening en facturering.

24. Alle bedragen gecommuniceerd in briefvorm, email en onze websites, friendlyincasso.nl en sub-domeinen, zijn exclusief btw en rente, mits expliciet anders vermeld.

25. Betalingen van debiteur gedaan aan Friendly Incasso of rechtstreeks aan de cliënt zijn primair ter voldoening van de buitengerechtelijke incassokosten alsook de overeengekomen vergoeding/fee, deze komen direct toe aan Friendly Incasso en zijn per direct opeisbaar.

26. Betalingen van debiteur rechtstreeks van de cliënt, vanaf de datum van het aangaan van de overeenkomst, moeten terstond worden gemeld aan Friendly Incasso. Deze betalingen zijn vanaf contractdatum onderdeel van het incasso resultaat.                       

27. Wordt het incasseren van een vordering op verzoek of na opdracht van cliënt gestaakt of adviseert Friendly Incasso af te zien van verdere vervolging, vanwege later gebleken onvoorziene onzekerheden als gevolg van fouten aan de zijde van de cliënt, dan heeft Friendly Incasso recht op de buitengerechtelijke incassokosten, vergoeding van uurtarief ter hoogte van € 65,00 voor reeds gedane werkzaamheden door Friendly incasso of derden. En een eventuele vergoeding/fee over het gehele bedrag indien overeen gekomen.

28. Aan de cliënt wordt het volgende in rekening gebracht, waar van toepassing:

A. Overeengekomen vergoeding/fee voor het in behandeling nemen van de incasso opdracht en de behandeling daarvan.

B. Werkzaamheden die niet vallen onder normale incasso werkzaamheden, zoals het opsporen van debiteuren, het geven van adviezen, het bijwonen van rechtszaken, het voeren van procedures, etc.

C. Alle betalingen dienen te geschieden, binnen zeven (7) dagen na de factuurdatum, tenzij op factuur of offerte anders overeengekomen. Betaling kan uitsluitend geschieden op de door Friendly Incasso aangegeven wijze.

D. Klachten naar aanleiding van facturen dienen binnen zeven (7) dagen na factuurdatum schriftelijk bij Friendly Incasso te zijn ingediend. De cliënt is niet gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten op grond van een ingediende klacht.

29. Dossiers moeten compleet in goede staat worden ingediend. Het op orde brengen van dossiers (stukken ordenen op tijdslijn, formulering van zaak, uitzoeken facturen, uitzoeken betalingen, contract onderzoek, etc.) doet Friendly Incasso tegen een vergoeding van € 65,00 per uur, mits anders, expliciet, schriftelijk overeengekomen.

30. Bij een faillissement/schuldsanering van debiteur zal de vergoeding over de volledige vordering opeisbaar worden bij cliënt. Dit geld voor de buitengerechtelijke incassokosten en de afgesproken fee in geval van volledige betaling.

Abbonementsdiensten en pakketten.

31. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt de overeenkomst aangegaan voor de in de Overeenkomst vermelde contractperiode. Na afloop van deze contractperiode wordt de overeenkomst van rechtswege omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij de cliënt de overeenkomst voor het verstrijken van de minimale contractperiode met inachtneming van een opzegtermijn van een maand schriftelijk heeft opgezegd. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan de cliënt telkens met inachtneming van een opzegtermijn van een maand opzeggen.

Friendly incasso is gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden in geval:

A. de bij de cliënt in rekening gebrachte kosten voor (Aanvullende) Diensten en/ of Content van derden, waaronder SMS diensten, Contentdiensten en/of overige (mobiele) diensten niet worden betaald.

B. Cliënt niet voldoet aan één of meer verplichtingen uit de Overeenkomst.

C. van beëindiging, intrekking of wijziging van de vergunningen, al dan niet van derden, op basis waarvan Friendly incasso haar (Aanvullende) Diensten aanbiedt.

D. Technische of bedrijfseconomische omstandigheden.

E. Cliënt bij of na het sluiten van de Overeenkomst verkeerde of onvolledige informatie aan Friendly incasso heeft verstrekt.

32. Ontbinding is mogelijk zonder voorafgaande ingebrekestelling in het onder aanduiding van E. in het vorige lid bedoelde geval, alsmede indien:

A. nakoming door de cliënt blijvend onmogelijk is.

B. sprake is van een faillissement, schuldsanering of ondercuratelestelling van de cliënt, dan wel een verzoek daartoe aanhangig is gemaakt.

33. Bij ontbinding en/of beëindiging van de overeenkomst komen de aanspraken van de cliënt jegens Friendly incasso en een eventueel resterende tegoed te vervallen, zonder dat de cliënt aanspraak heeft op enige vorm van terugbetaling of compensatie. De cliënt is aansprakelijk voor alle schade, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, de periodieke vergoeding(en) uit hoofde van de overeenkomst voor de resterende duur van de overeen gekomen contractperiode.

34. Omdat onze dienstverlening in geval van abbonementsdiensten en pakketten een dienst is die op maat word geleverd treft u alle overige bepalingen aan op uw overeenkomst.

 

Aansprakelijkheid.

35. Friendly Incasso is niet aansprakelijk voor het risico van vervolging, voor zover de vordering, al dan niet in zijn geheel, niet opeisbaar blijkt te zijn, voor welke reden dan ook. Dit geldt ook indien de afzonderlijk ter incasso aangeboden vorderingen betrekking hebben op:

A. Minderjarigen.

B. Overleden personen.

C. Personen die in het buitenland woonachtig zijn of resideren.

D. Vorderingen die op de datum van overdracht, en daarna, verjaard zijn.

E. Niet toerekenbare tekortkoming: Omstandigheden buiten de wil en het toedoen van Friendly Incasso, alsmede iedere niet voorzienbare omstandigheid, gelden als niet toerekenbare tekortkoming van Friendly Incasso. Hieronder dient men te verstaan; Bijzondere weersomstandigheden, natuurrampen, brand, staking, ongeval of ziekte van personeel van Friendly Incasso, beperkende overheidsmaatregelen, terrorisme en oorlogsgevaar. In geval van niet toerekenbare tekortkoming van Friendly Incasso, heeft deze de keuze om hetzij de nakoming met de duur van de belemmering op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden is. In dat geval is de cliënt gehouden de gemaakte kosten te vergoeden.

36. Friendly Incasso voert haar werkzaamheden uit naar opdracht en aangeleverde informatie van cliënt en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van niet een gerechtvaardigde vordering ter incasso en/of de gevolgen die ontstaan uit onderzoek, recherche of vervolging op grond waarvan door wie dan ook foutieve beslissingen zijn genomen.

37. Het accepteren en de daadwerkelijk in bewerking nemen van vorderingen ter incasso geschied uitdrukkelijk met uitsluiting van iedere vorm van aansprakelijkheid.

38. Informatie, verkregen tijdens de uitvoering van werkzaamheden door Friendly Incasso en niet door de opdrachtgever, blijven ten alle tijden eigendom van Friendly Incasso.

39. Cliënt en Friendly Incasso hebben ten tijde, na overleg, recht op inzage van de boekhouding van iedere afzonderlijke opdracht, dossier, termijnbewaking en afrekeningen, met betrekking tot de overgedragen vorderingen ter incasso.

Duur van de overeenkomst, eindafwikkeling en slotbepaling.

40. Een incasso procedure kan beëindigd worden als:

A. Debiteur bij Friendly Incasso geen vaste/bekende woon- en of verblijfplaats heeft.

B. Debiteur is overleden.

C. Debiteur in staat van faillissement verkeert of surséance van betaling is aangevraagd.

41. De bepaling van de algemene voorwaarden gelden tussen de partijen vanaf de datum van ondertekening door de cliënt, van de door Friendly Incasso ter beschikking gestelde formulierenloop vanaf de datum dat de cliënt anderszins blijk heeft gegeven akkoord te zijn met de inhoud van de Algemene Voorwaarden van Friendly Incasso.

42. Friendly Incasso is na beëindiging van de overeenkomst gerechtigd de in behandeling zijnde vorderingen ter incasso tot het einde uit door te voeren voor het verkrijgen van de buitengerechtelijke incasso kosten, met in achtneming van de bepalingen in deze algemene voorwaarden. Indien dit Friendly incasso onmogelijk word gemaakt of word verboden door opdrachtgever is deze de buitengerechtelijke incassokosten, rente en vergoeding of overeengekomen fee verschuldigd.

43. Inzake het salaris gemachtigde van gerechtelijke trajecten behoord deze de gemachtigde oftewel Friendly incasso toe. In geval van een schikking word het salaris gemachtigde verhaald op cliënt.

44. Na volledige afwikkeling draagt Friendly Incasso in overleg en indien gewenst, de aan haar door de cliënt ter hand gestelde stukken over aan cliënt/opdrachtgever.

45. Het is mogelijk om af te wijken van de bepalingen van deze algemene voorwaarden mits dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en akkoord bevonden door de directie van Friendly Incasso.

46. Ten aanzien van deze algemene voorwaarden en ten aanzien van de overeenkomsten (welke daarvan een voortvloeisel zijn) onderwerpen beide partijen zich aan het geldende Nederlandse recht. De arrondissementsrechtbank te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd van eventuele geschillen kennis te nemen en te behandelen.